Historie farnosti

Fara v Machově se uvádí v rejstříku papežských desátků roku 1369, kdy spolu s farou v Hronově a ve Stárkově náležela k děkanství v Dobrušce, neboť Machov příslušel k panství šlechtickému, Policko ke klášteru a děkanství broumovskému. Roku 1354-1359 byl v Machově i v Čermné pánem Hanuš (Jan) z Adršpachu, roku 1369-1410 měl statek Machov a patronát kostela Záviše z Adršpachu. Roku 1414 se připomíná Hanuš, snad jeho syn, rovněž jako patron kostela v Machově. Slul jinak Jan Machovský z Adršpachu.
Na konci 15. století nebo na počátku 16. století bylo Machovsko připojeno k náchodskému panství. V době náboženských třenic, kdy náchodská vrchnost byla kališnická, příznivá protestantství, rozmohla se nová víra i na Machovsku. Po Třicetileté válce zůstalo ale velmi málo obyvatel (v roce 1651 žilo v Machově pouze 85 osob) a nastal i nedostatek duchovních. Proto byla machovská fara přidělena v 2. pol. 17. století do správy polické fary. Teprve roku 1775 biskup nařídil ustanovit do Machova místního kaplana (lokalistu). Klášter zatím poslal svého řeholníka, neboť též blízké vsi Bělý, Lhota a Nízká Srbská náležely k jeho majetku a správě. Náchodská vrchnost s tím nesouhlasila a konsistoř zatím poslala z Hradce misionáře, než se opatří řádný konkurs pro lokalistu. Klášter ve svých blízkých vesnicích konal dále duchovní správu, takže vzniklo napětí mezi biskupem Kaiserem a opatem Štěpánem Rautenstrauchem. Neshody byly ukončeny roku 1779, kdy byla správa fary svěřena knězi z kláštera, a to s vědomím náchodské vrchnosti. Roku 1785 pak byla zřízena samostatná fara platem náboženského fondu. Dosazení faráře ponecháno opatovi a klášteru.
Rekatolizace změnila poměr vyznání tak, že kolem roku 1836 bylo v Machově 630 obyvatel a mezi nimi jen 5 evangelických rodin, jejichž modlitebna patřila ke vzdálenému pastorátu v Klášterci na opočenském panství, takže více udržovali styky s pastorem ve Stroužném, pokud tam byl. Ještě před rokem 1900 byli přičleněni k evangelickému sboru v Hronově.
Katolíci v Machově měli literátský sbor hlavně pro pěstování kostelního zpěvu a v roce 1618 si vyžádali přepis pravidel z Police, aby se jimi řídili. Už roku 1720 se účastnili oblíbených procesí a založili si odbočku bratrstva Bolestné Panny Marie, jako v Polici. K farnosti náležely vsi: Machov, Nízká Srbská, Bělý, Lhota Polická i Náchodská. Některý z majitelů náchodského panství vymohl povýšení Machova na trhové městečko, jemuž se dostalo znaku.

Poslední aktualizace:

Webmaster: Tomáš Weissar